Bangkok Time

Hamster

Visitors

free counters

10/8/52

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกอบด้วย 3 สาขา
1.สาขาสาธารสุขศาตรบัณฑิต
2.สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
3.สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ปรัชญา
เรียนรู้สู่ปัญญา พัฒนาสุขภาพ
ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชน ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนานักสาธารณสุขให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
คณะฯมุ่งสู่ความเป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับชาติ
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการสาธารณสุขภายใต้บริบทของการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.จัดบริการวิชาการด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
5. บริหารจัดการด้วยวิทยาการสมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น